Teatr Syrena
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Teatr Syrena > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut Teatru Syrena

Statut Teatru Syrena

  Drukuj
 

STATUT TEATRU SYRENA

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Teatr Syrena, zwany dalej Teatrem, działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,

2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

3)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

4)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

5)    ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),

6)    niniejszego statutu.

 

 

§ 2. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

 

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

 

Rozdział II

 

Zakres działalności

 

§ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

  1)   przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury,

  2)   prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury,

  3)   prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru, w tym również poza granicami kraju,

  4)   współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,

  5)   współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,

  6)   udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,

  7)   organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych oraz teatralno-muzycznych,

  8)   realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,

9)   prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,

10)      archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum,

  11)  prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

Rozdział III

 

Organizacja

 

§ 7. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Dyrektor Teatru, zwany dalej Dyrektorem, zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

4. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu. W przypadku gdy zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie wykonywał czynności zarządu.

5. Powołanie Dyrektora następuje na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.

6. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy, nie więcej niż dwóch, zastępców. Zastępców dyrektora powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępców dyrektora odwołuje Dyrektor.

7. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

8. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

9. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

 

§ 9. 1. Teatr jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Wobec pracowników Teatru czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

 

§ 10. 1. Dyrektor może tworzyć filie Teatru.

2. Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 11. Mienie Teatru służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

 

§ 12. 1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

4. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku.

 

§ 13. Przychodami Teatru są:

  1)   wpływy z prowadzonej działalności,

  2)   wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

  3)   dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa,

  4)   środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

  5)   środki uzyskane z innych źródeł.

 

§ 14. 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

  1)   działalności impresaryjnej,

  2)   działalności wystawienniczej,

  3)   działalności wydawniczej,

  4)   realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z prawami autorskimi.

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

4. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

 

§ 15. Teatr prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16. Zmiany w statucie Teatru mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MKarlinski 28-08-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mkarlinski 28-08-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.tchyla 28-08-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-08-2012
Liczba odwiedzin: 4964
Rejestr zmian